CONCURS DE CASTELLS

 • DAMM
 • BASF
 • MOVISTAR
 • REPSOL
 • Patrocinadors Institucionals
 • Mitjans Oficials
 • Mitjans col·laboradors
 • Castellano · English
 • DIPUTACIÓ DE TARRAGONA/TARRACO ARENA PLAÇA
 • GENERALITAT DE CATALUNYA. (CULTURA)
 • TV3
 • TAC 12/XARXA DE TELEVISIONS LOCALS
 • TARRAGONA RÀDIO
 • Diari Casteller
 • Diari Més

Normes bàsiques

Normes Bàsiques relatives al desenvolupament del XXV Concurs de Castells

a) Colles participants, dies d’actuació, col·locació a plaça i patró d’actuació
 
Article 1
(Principis generals)
 
Tenen dret a participar al XXV Concurs de Castells les 42 colles millor classificades al Rànquing Estrella Concurs, que comptabilitza les actuacions realitzades des de l’1 de setembre de 2013 i fins al 31 d’agost de 2014. El Rànquing comptabilitza les tres millors construccions de cadascuna de les cinc millors diades de cada colla, d'acord amb la taula de puntuacions del Concurs de Castells. De manera extraordinària, l’organització es reserva el dret d’incorporar al Concurs les colles que consideri oportú. La incorporació d’aquestes colles en cap cas anirà en detriment de la participació de les colles classificades de dret.
 
La col·locació a plaça de les colles i el patró d’actuació es determinen d’acord amb un sorteig i es regeixen per les normes transcrites a continuació.
 
Article 2
(Assignació de les colles als grups A, B, C, D, E, F, G, H i I. Dies d’actuació).
 
Una vegada establerta la llista definitiva de colles participants, l’organització les ha de distribuir en sis grups, d’acord amb els criteris següents:
 • a) Formen part del grup A les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs.
 • b) Formen part del grup B les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part del grup A.
 • c) Formen part del grup C  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A i B.
 • d) Formen part del grup D  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B i C.
 • e) Formen part del grup E les vuit colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C i D.
 • f) Formen part del grup F les sis colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C, D i E.
 • g) Formen part del grup G les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E i F
 • h) Formen part del grup H les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F i G
 • i) Formen part del grup I les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F i G
 • j) En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup I, segons es consideri oportú. Les colles del grup G, H i I participaran al Concurs el diumenge 28 de setembre de 2014 a Torredembarra
 • k) Les colles dels grups D, E i F participaran al Concurs el dissabte 4 d’octubre de 2014 a Tarragona.
 • l) Les colles dels grups A, B i C participaran al Concurs el diumenge 5 d’octubre de 2014 a Tarragona.
 
Article 3
(Sorteig)
 
1. Abans del dia 15 de setembre, l’organització ha de realitzar el sorteig per determinar la col·locació de les colles a plaça i el patró d’actuació.
2. El sorteig ha d’assignar un número a cadascuna de les colles participants, d’acord amb el procediment següent:
 • Cadascuna de les colles del grup A rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup B rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup C rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4 .
 • Cadascuna de les colles del grup D rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup E rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 8.
 • Cadascuna de les colles del grup F rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 6
 • Cadascuna de les colles del grup G, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup H, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup I, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup I i, per tant, s’ampliarien els números fins completar la totalitat de colles
 
Article 4
(Desenvolupament de rondes)
 
a). Primera jornada, diumenge 28 de setembre (Torredembarra)
(Patró d’actuació en les dues primeres rondes)
1. Les colles participants es divideixen en tres cicles. El primer el conformen les colles G1, G2, H1 i I1. El segon cicle el conformen les colles G3, H2, H3 i I2. El tercer cicle el conformen les colles G4, H4, I3 i I4.
En cadascuna de les dues primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius.
2. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1 i I1. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
3. Les colles del segon cicle actuen al finalitzar la última ronda en solitari del primer cicle d’acord amb la successió següent G3, G4, H3 i I2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
4. Les colles del tercer cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set
5. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
b) Segona jornada, dissabte 4 d’octubre
(Patró d’actuació en les dues primeres rondes)
1. Les colles participants es divideixen en dos cicles. El primer cicle el conformen les    colles D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2 i F3. El segon cicle el conformen les colles D3, D4, E5, E6, E7, E8, F4, F5 i F6.
En cadascuna de les dues primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, D1, E1, E2, E3, E4, D2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
2. Les colles del segon cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent F4, F5, F6, D3, E5, E6, E7, E8, D4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
c) Tercera jornada, diumenge 5 d’octubre
(Patró d’actuació en totes les rondes)
1. El patró d’actuació serà C1, C2, C3, C4, A1, A2, B1, B2, B3, B4, A3 i A4.
2. Es farà una única actuació conjunta al principi de cada ronda per aquelles colles que vulguin intentar una construcció inferior al 4 de 9 amb folre.
3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti un construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considera vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al jurat.
 
Article 5
(Patró d’actuació en les tres últimes rondes) 
a) Primera jornada, diumenge, 28 de setembre: En les tres últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1, I1, G3, H2, H3, I2, G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
b) Segona jornada, dissabte 4 d’octubre: En les tres últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, F4, F5, F6, E1, E2, D1, E3, E4, D2, E5, E6, D3, E7, E8 i D4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 
b) Desenvolupament del concurs
 
Article 6
(Obligació de seguir les indicacions del Jurat)
1. Durant el Concurs, les colles participants resten obligades a seguir les indicacions del Jurat.
2. En cas que una colla incompleixi les obligacions derivades del paràgraf anterior, el Jurat pot imposar-li una sanció econòmica no superior al 30 per cent de la quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi per la posició final assolida en el Concurs o, si el cas és particularment greu, retirar-li el dret a participar.
 
Article 7
(Entrada a plaça)
1. L’organització determina l’ordre d’entrada a plaça.
2. L’organització ha de procurar que l’entrada a plaça es correspongui en la mesura del possible amb el patró d’actuació resultant del sorteig, de manera que les colles que hagin d’actuar en primer lloc siguin també les primeres en entrar a plaça.
3. Les colles participants s’han de presentar, el dia del Concurs, al lloc i en l’hora determinats per l’organització, que s’han de comunicar amb un marge de temps raonable als delegats de les colles. Les colles participants han de seguir les indicacions de l’organització pel que fa a l’entrada a plaça.
4. Les colles participants han d’entrar a plaça acompanyades dels seus grallers i timbalers interpretant el toc tradicional d’entrada a plaça.
 
Article 8
(Rondes)
1. El Concurs consta de cinc rondes sense dret a repetició.
2. En les tres primeres rondes, les colles poden actuar sempre que intentin una construcció inclosa en la taula de puntuacions, amb les limitacions previstes al paràgraf VIII del Protocol de plaça.
3. En les dues últimes rondes, les colles poden actuar en els casos següents:
a) Si han assolit menys de tres construccions en el conjunt de les rondes anteriors, sempre que intentin una construcció d’acord amb les previsions de l’apartat anterior.
b) Si intenten una construcció superior a les que han carregat o descarregat en les rondes anteriors, sempre que aquesta estigui inclosa en la taula de puntuacions.
 
Article 9
(Actuació de les colles)
1. Les colles poden intentar totes les construccions previstes en la taula de puntuació corresponent, llevat de les excepcions previstes al paràgraf VIII del Protocol de plaça.
2. Una colla només pot intentar una construcció en cada ronda. 
3. Abans del començament de cada ronda, les colles han de comunicar al Jurat si, d’acord amb la construcció que volen intentar, actuaran en solitari.
4. En base a la informació proporcionada per les colles d’acord amb el paràgraf anterior i el patró d’actuació resultant del sorteig, el Jurat farà públic al començament de cada ronda l’ordre d’actuació de les colles.
5. En el moment en què correspon actuar a una colla, aquesta ha de comunicar al Jurat la construcció que vol intentar. Una vegada feta aquesta comunicació, el Jurat autoritza la colla a actuar.
 
Article 10
(Valoració de les construccions)
1. Després de l’actuació de cada colla, el Jurat ha de determinar si la construcció intentada ha estat carregada, descarregada, ha quedat en intent o intent desmuntat. També es comunicarà, via interna, si la construcció ha patit alguna penalització.
2. A l’hora de valorar una construcció, el Jurat ha d’aplicar les normes contingudes en el >Protocol de Plaça.
3. En cas que hi hagués desacord, el Jurat ha d’arribar a una decisió per votació dels seus membres. En cas d’empat, el president del Jurat té vot de qualitat.
4. Abans de la votació, un mínim de dos membres del Jurat pot exigir que aquest revisi l’enregistrament en vídeo de la construcció discutida.
5. El Jurat ha de fer pública la seva decisió una vegada presa. 
 
Article 11  
(Participació en el bastiment de les construccions)
El tronc de cada construcció intentada, així com el folre, les manilles i els puntals, si s'escau, estaran conformats exclusivament per membres de la colla que la intenta. En cas que no sigui així, el Jurat pot invalidar la construcció.
 
Article 12
(Intents)
1. Cada colla pot intentar una construcció determinada en dues rondes diferents com a màxim.
2. Una construcció queda en intent, o en intent desmuntat, quan es donen les circumstàncies previstes en el paràgraf III del Protocol de plaça.
 
Article 13
(Pilars de comiat)
1. Després del final de l’última ronda i abans de la lectura de la classificació final, les colles participants basteixen els pilars de comiat respectius, que en cap cas es consideren vàlids als efectes de la puntuació.
2. Si una colla no basteix el pilar o els pilars de comiat corresponent, es considera que s’ha retirat del Concurs i, per tant, perd el dret a rebre cap premi.
 
Article 14
(Penalitzacions)
 
1. El Jurat penalitza una colla en els casos següents:
a) Quan es desmunta el peu, d’acord amb les previsions del paràgraf II del Protocol de plaça.
b) La utilització de dues rondes per a un mateix castell. En aquest cas la penalització serà doble.
c) Quan l’acotxador no es col·loca correctament, d’acord amb les previsions del paràgraf IV del Protocol de plaça.
d) Quan no es fa l’aleta, d’acord amb les previsions del paràgraf V del Protocol de plaça.
2. Les penalitzacions són acumulatives i només referides als castells puntuats per a la classificació final
 
Article 15
(Classificació final)
1. Una vegada finalitzats els pilars de comiat, el Jurat fa pública la classificació final.
2. En la classificació final, les colles apareixen ordenades de major a menor puntuació.
3. La puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les tres millors construccions realitzades per cada colla, d’acord amb la taula de puntuacions. En cas que una colla no hagi arribat a realitzar tres construccions, la puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les que hagi realitzat. En cas que un castell s’hagi assolit dues vegades només comptarà el de més puntuació. Dins els tres millors castells tan sols es comptabilitzaran dues estructures amb l’agulla. 
4. En cas que es produeixi un empat, la colla amb menor número de penalitzacions ocupa la millor posició en la classificació entre les colles empatades. Si el número de penalitzacions és el mateix, la colla que hagi  realitzat el castell més puntuat ocupa la millor posició en la classificació. Si la puntuació obtinguda en el millor castell és la mateixa, resol l’empat la puntuació obtinguda en el segon millor castell. Si l’empat no es pot resoldre, les colles comparteixen la posició ex aequo.
5. En cas d’empat en alguna de les tres primeres posicions, a l’hora de recollir el premi, es farà en ordre invers a la classificació a 31 d’agost.
 
Article 16
(Premis)
Cada colla participant rep un premi corresponent a la seva classificació d’acord amb la taula de premis .
 

FacebookFacebook