Saltar al contenido principal

Normes bàsiques 2024

Capítol segon

La determinació de les colles participants

 

Article 1

(Rànquing del Concurs)

 1. En la temporada en què es dugui a terme el Concurs de Castells, l’organització ha d’elaborar el Rànquing Estrella Concurs, que per al 2024 abraçarà el període comprès entre l’1 de setembre de l’any 2023 i el 31 d’agost de 2024.
 2. El Rànquing Estrella Concurs ha d’incloure totes les colles convencionals (exceptuant universitàries) que formen part de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
 3. Les colles han d’aparèixer ordenades al Rànquing Estrella Concurs d’acord amb la puntuació obtinguda tenint en compte les seves cinc millors actuacions, realitzades entre  l’1 de setembre del 2023 i el 31 d’agost de 2024, d’acord amb  la taula de puntuacions que s’aprovi per a cada edició. Per determinar les cinc millors actuacions s’han de tenir en compte les tres millors construccions aixecades en cadascuna d’elles.

 

Article 2

(Colles amb dret de participació)

 1. Les colles membres del Consell Municipal de Castells de Tarragona i els Nois de la Torre, com a coorganitzadors, tenen el dret a participar en el Concurs de Castells.
   

Article 3

(Colles seleccionades)

 1. El dia 1 de setembre de l’any en què es du a terme el Concurs o, en cas que aquest sigui inhàbil, el dia hàbil immediatament posterior, l’organització del Concurs ha de preseleccionar les 42 primeres colles del rànquing del Concurs, 30 per a les jornades de Tarragona i 12 per a la de Torredembarra,  d’acord amb les actuacions realitzades fins al 31 d’agost.
 2. En cas que alguna de les colles membres del Consell Municipal de Castells de Tarragona o els Nois de la Torre no estigui entre les colles preseleccionades, han de demanar als representants de la colla o colles no preseleccionades si volen exercir el seu dret a participar en el Concurs.

 

Article 4

(Colles participants)

 1. Immediatament després d’establir la llista de colles seleccionades, l’organització els ha de trametre la invitació per participar en el Concurs.
 2. En cas que alguna de les colles seleccionades manifesti la seva intenció de no prendre part en el Concurs, ocupa el seu lloc la colla no seleccionada millor situada al rànquing del Concurs, que serà convenientment invitada.
 3. Les colles disposen d’un termini màxim de dos dies (48 hores) per donar resposta a la invitació del Concurs.
 4. En cas de resposta afirmativa, les colles disposaran de 15 dies hàbils per tornar la fitxa degudament emplenada. És un tràmit imprescindible per participar al Concurs.

 

Capítol tercer

Col·locació a plaça, patró d’actuació i desenvolupament del Concurs

a) COLLES PARTICIPANTS, DIES D’ACTUACIÓ, COL·LOCACIÓ A PLAÇA I PATRÓ D’ACTUACIÓ 

 

Article 1

(Principis generals)

Tenen dret a participar en el Concurs de Castells les 42 colles millor classificades al Rànquing Estrella Concurs, que comptabilitza les actuacions realitzades des de l’1 de setembre de 2023 i fins al 31 d’agost de 2024. El Rànquing Estrella Concurs comptabilitza les tres millors construccions de cadascuna de les cinc millors diades de cada colla, d'acord amb la taula de puntuacions del Concurs de Castells. De manera extraordinària, l’organització es reserva el dret d’incorporar al Concurs les colles que consideri oportú. La incorporació d’aquestes colles en cap cas anirà en detriment de la participació de les colles classificades de dret.

La col·locació a plaça de les colles i el patró d’actuació es determinen d’acord amb un sorteig i es regeixen per les normes transcrites a continuació.

 

 Article 2

(Assignació de les colles als grups A, B, C, D, E, F, G, H i I. Dies d’actuació).

Una vegada establerta la llista definitiva de colles participants, l’organització les ha de distribuir en nou grups, d’acord amb els criteris següents:

 • a) Formen part del grup A les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs.
 • b) Formen part del grup B les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part del grup A.
 • c) Formen part del grup C  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A i B.
 • d) Formen part del grup D  les quatre colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B i C.
 • e) Formen part del grup E les vuit colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C i D.
 • f) Formen part del grup F les sis colles participants millor classificades en el Rànquing Estrella Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups A, B, C, D i E.
 • g) Formen part del grup G les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E i F
 • h) Formen part del grup H les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F i G
 • i) Formen part del grup I les quatre colles millor classificades en el Rànquing Estrella del Concurs, una vegada excloses les que formen part dels grups, A, B, C, D, E, F, G i H
 • j) En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup que es consideri oportú.
 • k) Les colles dels grup G, H i I participaran en la jornada del Concurs de Torredembarra.
 • l) Les colles dels grups D, E i F participaran en la jornada de dissabte de Tarragona.
 • m) Les colles dels grups A, B i C participaran en la jornada de diumenge de Tarragona.

 

Article 3

(Sorteig)

 1. Abans del dia 15 de setembre, l’organització ha de realitzar el sorteig per determinar la col·locació de les colles a plaça i el patró d’actuació.

2. El sorteig ha d’assignar un número a cadascuna de les colles participants, d’acord amb el procediment següent:

 • Cadascuna de les colles del grup A rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup B rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup C rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4 .
 • Cadascuna de les colles del grup D rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup E rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 8.
 • Cadascuna de les colles del grup F rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 6
 • Cadascuna de les colles del grup G, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup H, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • Cadascuna de les colles del grup I, rep un número, diferent en cada cas, de l’1 al 4.
 • En cas que de manera extraordinària l’organització decidís incorporar la participació de més colles, aquestes s’incorporarien al grup que l’organització consideri oportú i, per tant, s’ampliarien els números d’aquest grup fins completar la totalitat de colles que el conformen.

 

Article 4

(Desenvolupament de rondes)

 a). Primera jornada, diumenge 29 de setembre (Torredembarra)

 1. Les colles participants es divideixen en tres cicles. El primer el conformen les colles G1, G2, H1 i I1. El segon cicle el conformen les colles G3, H2, H3 i I2. El tercer cicle el conformen les colles G4, H4, I3 i I4.
 2. En cadascuna de les tres primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius.
 3. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1 i I1. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 4. Les colles del segon cicle actuen en finalitzar l’última ronda en solitari del primer cicle d’acord amb la successió següent G3, H2, H3 i I2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 1. Les colles del tercer cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 2. En les dues últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: G1, G2, H1, I1, G3, H2, H3, I2, G4, H4, I3 i I4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar una construcció inferior al set de set.
 3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al Jurat, segons l’establert a l’article 9.

 

b) Segona jornada, dissabte 5 d’octubre

 1.  Les colles participants es divideixen en dos cicles. El primer cicle el conformen les colles D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2 i F3. El segon cicle el conformen les colles D3, D4, E5, E6, E7, E8, F4, F5 i F6. En cadascuna de les tres primeres rondes les colles actuen agrupades en els cicles respectius.
 2. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, D1, E1, E2, E3, E4, D2. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 3. Les colles del segon cicle actuen al final de cada ronda d’acord amb la successió següent F4, F5, F6, D3, E5, E6, E7, E8, D4. Abans de la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit.
 4. En les dues últimes rondes, les colles actuen d’acord amb la successió següent: F1, F2, F3, D1, E1, E2, E3, E4, D2 F4, F5, F6, D3, E5, E6, E7, E8 i D4. Les colles que vulguin intentar una construcció inferior al tres de vuit ho faran conjuntament després del primer cicle, és a dir, entre D2 i F4. En funció de la quantitat de colles que participin, el Jurat podrà dividir la ronda conjunta amb dues de seguides. L’ordre serà el d’actuació.
 1. En cas que una colla actuï en solitari i intenti una construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al Jurat, segons l’establert a l’article 9.

 

c) Tercera jornada, diumenge 6 d’octubre

(Patró d’actuació a la primera ronda)

 1. El patró d’actuació serà C1, A1, B1, C2, A2, B2, C3, A3, B3, C4, A4, B4.
 2. Es farà una única actuació conjunta al principi de la ronda per aquelles colles que vulguin intentar una construcció inferior al 4 de 9 amb folre.
 3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti un construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considera vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al Jurat, segons l’establert a l’article 9.

 (Patró d’actuació a partir de la segona ronda)

 1. El patró d’actuació serà C1, A1, B1, C2, A2, B2, C3, A3, B3, C4, A4, B4.
 2. Es farà una única actuació conjunta a la meitat de cada ronda, és a dir, entre B2 i C3 per aquelles colles que vulguin intentar una construcció inferior al 4 de 9 amb folre.
 3. En cas que una colla actuï en solitari i intenti un construcció que no li donaria aquest dret, aquesta construcció no es considerarà vàlida als efectes de la puntuació final. Així mateix, tampoc es considera vàlida als efectes de la puntuació final qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que prèviament hagi notificat al Jurat, segons l’establert a l’article 9.

 

Article 5

(Sobre els peus desmuntats)

1. Si es produeix un peu desmuntat (segons estableix el paràgraf II del Protocol de Plaça), es produirà una alteració del patró d’actuació:

a) Si el peu desmuntat es produeix en un intent de qualsevol construcció dels grups 2, 3, 4 o 5, la colla realitzarà el segon peu després de l’actuació de la colla següent (o colles, si es tracta d’una ronda conjunta), segons l’ordre establert.

b) Si el peu desmuntat es produeix en un intent de qualsevol construcció dels grups 6 o 7, la colla realitzarà el segon peu després de l’actuació de dues colles (o d’una colla en solitari i d’una ronda conjunta, si es produeix el cas), segons l’ordre establert.

2. Si el peu desmuntat és efectuat per una colla que participa en una ronda conjunta, no es produirà cap modificació del patró d’actuació, tal com es desenvolupa en l’article 11 d’aquestes mateixes Normes Bàsiques.

 

b) DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

 Article 6

(Obligació de seguir les indicacions de l’organització)

 1. Durant el Concurs, les colles participants resten obligades a seguir les indicacions de l’organització.
 2. En cas que una colla incompleixi les obligacions derivades del paràgraf anterior, l’organització pot imposar-li una sanció econòmica no superior al 30 per cent de la quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi per la posició final assolida en el Concurs o, si el cas és particularment greu, retirar-li el dret a participar.

 

 Article 7

(Entrada a plaça)

 1. L’organització determina l’ordre d’entrada a plaça.
 2. L’organització ha de procurar que l’entrada a plaça es correspongui en la mesura del possible amb el patró d’actuació resultant del sorteig, de manera que les colles que hagin d’actuar en primer lloc siguin també les primeres a entrar a plaça.
 3. Les colles participants s’han de presentar, el dia del Concurs, al lloc i en l’hora determinats per l’organització, que s’han de comunicar amb un marge de temps raonable als responsables de les colles. Les colles participants han de seguir les indicacions de l’organització pel que fa a l’entrada a plaça.
 4. Les colles participants han d’entrar a plaça acompanyades dels seus grallers i timbalers interpretant el toc tradicional d’entrada a plaça.

 

Article 8

(Rondes)

 1. El Concurs consta de cinc rondes sense dret a repetició.
 2. En les tres primeres rondes, les colles poden actuar sempre que intentin una construcció inclosa en la taula de puntuacions, amb les limitacions previstes al paràgraf IX del Protocol de Plaça.
 3. En les dues últimes rondes, les colles poden actuar en els casos següents:

a) Si han assolit menys de tres construccions en el conjunt de les rondes anteriors, sempre que intentin una construcció d’acord amb les previsions de l’apartat anterior.

b) Si intenten una construcció superior a les que han descarregat en les rondes anteriors, sempre que aquesta estigui inclosa en la taula de puntuacions.

c) Si intenten una construcció de les que ja han carregat en les rondes anteriors.

 

Article 9

(Actuació de les colles)

 1. Les colles poden intentar totes les construccions previstes en la taula de puntuacions corresponent, llevat de les excepcions previstes al paràgraf IX del Protocol de Plaça.
 2. Una colla només pot intentar una construcció en cada ronda. 
 3. Abans del començament de cada ronda, les colles han de comunicar al Jurat si, d’acord amb la construcció que volen intentar, actuaran en solitari.
 4. D’acord amb  la informació proporcionada per les colles d’acord amb el paràgraf anterior i el patró d’actuació resultant del sorteig, el Jurat farà públic al començament de cada ronda l’ordre d’actuació de les colles.
 5. Les colles, a requeriment de l’organització, han de comunicar quin és el castell que volen intentar. L’ordre per requerir-ho serà el d’actuació. En cas que una colla, després de diversos intents de comunicació, no digui el castell l’organització li donarà 5 minuts per a fer-ho que començaran a comptar en el moment que es comuniqui a la colla. Si en aquest termini la colla no ha comunicat el castell, s’entendrà que passa ronda.
 6. L’actuació de les colles començarà en el moment que el Jurat ho autoritzi i l’organització ho faci públic.

 

Article 10

(Temps màxims d’execució dels castells en els intents en solitari)

 1. Amb l’objectiu d’evitar endarreriments injustificats, el Concurs de Castells estableix un seguit de temps màxims d’execució.
 2. Es considerarà que es produeix un “endarreriment injustificat” a l’hora d’iniciar l’intent corresponent per part d’una colla que actua en solitari, quan la colla, després d’haver-li estat comunicat per part de l’speaker que pot iniciar el seu intent de castell, no ho faci en els següents temps d’execució:

a) Estructures dels grups 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la taula de puntuacions: 5 minuts.

 1. El període d’execució establert en el punt 2 d’aquest paràgraf no abasten la totalitat de l’intent; és a dir, el peu desmuntat que poden realitzar les colles en cada intent no està inclòs dins d’aquests períodes. En cas de produir-se un segon peu, s’aplicaran novament els temps establerts en punt 2 d’aquest paràgraf.
 2. Un minut abans d’exhaurir-se el temps per iniciar l’execució del castell, l’organització advertirà la colla, a través del seu delegat de plaça, que li resta aquest temps per a intentar la seva construcció.
 3. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment que el segon (en el cas del pilar) o tots els segons estiguin situats al seu lloc (en el cas dels castells aixecats per sota, en el moment que els dosos estiguin situats damunt les espatlles del pis inferior).
 4. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la interpretació que es fa en els punts anteriors, el Jurat retirarà a la colla el dret a executar aquell peu i es considerarà peu desmuntat. Si l’endarreriment injustificat es produeix en el segon peu d’una construcció, es considerarà segon peu desmuntat i, per tant, el Jurat retirarà a la colla el dret a actuar en aquella ronda.


Article 11

(Execució de les rondes conjuntes)

 1. Es considerarà que es produeix un endarreriment injustificat a l’hora d’iniciar la ronda conjunta, quan les colles, després d’haver-los estat comunicat per part de l’speaker que poden iniciar l’intent de castell, no ho facin abans de 5 minuts.
 2. Les colles que actuen en ronda conjunta ho han de fer de forma simultània, de tal manera que la darrera colla del grup ha de muntar el peu del seu castell abans de la finalització del castell de la penúltima colla.
 3. En el cas que la darrera colla en actuar en la ronda conjunta hagi desmuntat un peu abans de la finalització del castell de la penúltima colla, disposa de 5 minuts per a realitzar el seu intent a partir del moment d’haver desmuntat el seu primer peu.
 4. Un minut abans d’exhaurir-se el temps per executar el castell, l’organització advertirà la colla, a través del seu delegat de plaça, que li resta aquest temps per a realitzar la seva construcció.
 5. S’entendrà que una colla comença a iniciar l’intent corresponent en el moment que el segon (en el cas del pilar) o tots els segons estiguin situats al seu lloc (en el cas dels castells aixecats per sota, en el moment que els dosos estiguin situats damunt les espatlles del pis inferior).
 6. Quan una colla incorri en un endarreriment injustificat, d’acord amb la interpretació que es fa en els punts anteriors, el Jurat retirarà a la colla el dret a executar aquell peu i es considerarà peu desmuntat. Si l’endarreriment injustificat es produeix en el segon peu d’una construcció, es considerarà segon peu desmuntat i, per tant, el Jurat retirarà a la colla el dret a actuar en aquella ronda.

 

 Article 12

(Valoració de les construccions)

 1. Després de l’actuació de cada colla, el Jurat ha de determinar si la construcció intentada ha estat carregada, descarregada, ha quedat en intent o intent desmuntat. També es comunicarà, via interna, si la construcció ha patit alguna penalització.
 2. A l’hora de valorar una construcció, el Jurat ha d’aplicar les normes contingudes en el Protocol de Plaça.
 3. En cas que hi hagués desacord, el Jurat ha d’arribar a una decisió per votació dels seus membres. En cas d’empat, el president del Jurat té vot de qualitat.
 4. Abans de la votació, un mínim de dos membres del Jurat poden exigir que aquest revisi l’enregistrament en vídeo de la construcció discutida.
 5. El Jurat ha de fer pública la seva decisió una vegada presa. 

 

Article 13 

(Participació en el bastiment de les construccions)

El tronc de cada construcció intentada, així com el folre, les manilles i els puntals, si s'escau, estaran conformats exclusivament per membres de la colla que la intenta amb la camisa corresponent. En cas que no sigui així, el Jurat pot invalidar la construcció.

 

Article 14

(Intents)

 1. Cada colla pot intentar una construcció determinada en dues rondes diferents com a màxim.
 2. Una construcció queda en intent, o en intent desmuntat, quan es donen les circumstàncies previstes en el paràgraf VIII del Protocol de Plaça.

 

Article 15

(Pilars de comiat)

 1. Després del final de l’última ronda i abans de la lectura de la classificació final, les colles participants basteixen els pilars de comiat respectius, que en cap cas es consideren vàlids als efectes de la puntuació.
 2. Si una colla no basteix el pilar o els pilars de comiat corresponents, es considera que s’ha retirat del Concurs i, per tant, perd el dret a rebre cap premi.

  

Article 16

(Classificació final)

 1. Una vegada finalitzats els pilars de comiat, el Jurat fa pública la classificació final de la jornada. Finalitzada la jornada de diumenge a Tarragona, el Jurat farà pública la classificació final definitiva, tenint en compte la participació de totes les colles en les tres jornades.
 2. En la classificació final, les colles apareixen ordenades de major a menor puntuació.
 3. La puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les tres millors construccions realitzades per cada colla, d’acord amb la taula de puntuacions. En cas que una colla no hagi arribat a realitzar tres construccions, la puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les que hagi realitzat. En cas que un castell s’hagi assolit dues vegades només comptarà el de més puntuació.
 4. En cas que es produeixi un empat, la colla amb menor nombre de penalitzacions ocupa la millor posició en la classificació entre les colles empatades. Si el nombre de penalitzacions és el mateix, la colla que hagi  realitzat el castell més puntuat ocupa la millor posició en la classificació. Si la puntuació obtinguda en el millor castell és la mateixa, resol l’empat la puntuació obtinguda en el segon millor castell. Si l’empat no es pot resoldre, les colles comparteixen la posició ex aequo.
 5. En cas d’ex aequo en alguna de les tres primeres posicions, a l’hora de recollir el premi, es farà en ordre invers a la classificació al Rànquing Estrella Concurs a data 31 d’agost.
 6. Si per alguna causa de força major, l’organització decideix suspendre qualsevol de les jornades abans de la seva finalització, la classificació final tindrà en compte les rondes completades per totes les colles participants fins al moment de la suspensió. Si el Concurs s’hagués de suspendre abans de la finalització de la segona ronda, excepcionalment aquella jornada no disposaria de classificació final.

 

 

creativat.com