Saltar al contenido principal

Protocol d'actualització

Protocol d'actualització i manteniment de la taula de puntuacions

El present protocol té per objectiu regular el llistat de les construccions castelleres que apareixen a la taula de puntuacions emprada per les successives convocatòries del Concurs de Castells de Tarragona.

La finalitat d’aquest protocol, per tant, és actualitzar aquesta taula d’acord amb la realitat castellera del moment, tenint en compte que es tracta d’una eina amb la qual es poden incorporar castells nous —realitzats a les places o projectats per les colles—, però també excloure’n quan les circumstàncies ho requereixin.

L’actualització la durà a terme sistemàticament l’organisme competent entre entre l’1 de gener i el 30 d’abril dels anys senars. Aquest organisme analitzarà les novetats produïdes dins l’any natural anterior d’acord amb els punts establerts, i donarà a conèixer la taula a les colles castelleres i als mitjans de comunicació corresponents un cop feta l’actualització. Els punts que es tindran en compte són aquests:

1. Castells de gamma de sis pisos i el pilar de cinc. Qualsevol castell nou d’aquesta alçada no entrarà en la taula de puntuacions mentre aquesta taula s’iniciï amb el quatre de set carregat.

2. Castells de set gamma de set. L’assoliment —carregat i/o descarregat— de qualsevol castell de set pisos d’estructura inèdita entrarà a la taula de puntuacions del Concurs de Castells de Tarragona quan:

 • a) La consecució del castell s’hagi produït en el transcurs de les dues temporades anteriors a la nova actualització de la taula.
 • b) El castell inèdit l’hagi aconseguit (carregat i/o descarregat) un mínim de tres colles castelleres, amb un total de cinc vegades entre totes tres.

3. Castells de gamma de vuit, nou o superiors i pilars de set o superiors:

 • a) Qualsevol castell carregat i/o descarregat en el transcurs de les dues temporades anteriors a la nova actualització de la taula entrarà automàticament a la taula de puntuacions del Concurs de Castells de Tarragona.
 • b) El fet d’haver-se assolit qualsevol castell de vuit o nou pisos comporta automàticament la inclusió de la mateixa construcció amb l’alçada de set o vuit pisos.

4. Estructures inèdites. Es consideren estructures inèdites aquelles que mai cap colla castellera ha pogut assolir —carregar i/o descarregar— en l’època castellera moderna i fins a l’acabament, el 31 de desembre, de l’any natural anterior a l’actualització. Perquè s’incloguin aquestes estructures a la taula de puntuacions del Concurs de Castells de Tarragona caldrà que es compleixin les condicions següents:

 • a) L’estructura ha de pertànyer al capítol 3 del present protocol, és a dir, s’ha de tractar d’un castell de vuit, nou o més pisos o un pilar de set o superior, i totes les possibles variants.
 • b) Per poder-lo afegir a la taula, la colla castellera ha de sol·licitar-ne la inclusió per escrit a l’organisme competent en l’interval de temps comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre anterior a l’actualització. La Comissió Assessora també pot actuar afegir-lo a la taula, essent la seva proposta sotmesa a votació i aprovada per majoria de tres cinquenes parts dels components de la mateixa Comissió.
 • c) La colla castellera que ho sol·licita ha de pertànyer al grup que tingui la consideració de colla de vuit o de nou d’acord amb els estatuts vigents de la Coordinadora de Colles Castelleres.
 • d) Així mateix, la colla castellera sol·licitant ha d’haver assolit el mateix castell en un pis inferior. Per exemple, si vol demanar d’incloure el quatre de deu amb folre i manilles, ha d’haver completat el quatre de nou amb folre.

En el cas d’incorporar alguna estructures inèdita a la taula, serà la Comissió Assessora qui en decidirà la seva ubicació exacte, en el grup i subgrup corresponent.

5. Exclusió d'estructures inactives. El present protocol es dota de les eines necessàries per excloure construccions castelleres que actualment estan incloses a la taula de puntuacions o que s’hi hagin pogut incorporar en un futur.
Amb aquest objectiu, s’exclouran de la taula els castells següents:

 • a) Els que mai hagin estat intentats en l’època castellera moderna.
 • b) Quan finalment cap colla no arriba, com a mínim, a carregar una de les estructures anomenades inèdites (veure apartat núm. 4), aquesta estructura quedarà exclosa de la següent convocatòria del Concurs de Castells de Tarragona.

6. Variacions d'una mateixa estructura. A una estructura inèdita —com a les vigents— s’hi poden aplicar diferents variacions, que cal tenir en compte a l’hora de considerar si la variació en qüestió ha originat un castell diferent:

 • a) Qualsevol castell aixecat per sota, aixecat i baixat per sota, amb una agulla, amb diverses agulles, amb folre o sense folre, amb manilles o sense manilles es considerarà una estructura diferent, i, per tant, es tractarà individualment seguint el present protocol.
 • b) Es consideraran variacions de la mateixa estructura —i, per tant, no hauran originat cap castell diferent— els castells fets sense pinya. En les estructures compostes que tinguin més d’un pom de dalt (dosos, aixecador i enxaneta), a excepció del cinc, es consideraran estructures idèntiques aquelles en què el castell sigui coronat per un sol enxaneta i aquelles en què el castell sigui coronat per un enxaneta per cada pom.

Annex

La inclusió d’una nova estructura dins la taula de puntuacions sempre s’acostuma a formular sense els elements de l’experiència i el bagatge de les colles. Un cop arrelat al repertori d’aquestes podrien sorgir alguns factors que fessin replantejar la posició i/o la puntuació establertes des de la seva inclusió. Per aquest motiu es podrà proposar a l’organisme competent la modificació de la puntuació -amb el seu possible canvi de posició a la taula- de qualsevol castell inclòs en ella si ho demanen una quarta part dels components de la Comissió Assessora entre l’u de gener i el 31 de març de cada any, essent la seva proposta sotmesa a votació i aprovada per majoria de tres cinquenes parts dels components de la mateixa Comissió.

 

creativat.com